Red lyrics

Lyrics
Lyrics New Lyrics Popular Lyrics Song Meanings Submit Contact Us Partners Logout MY ACCOUNT
     Lyrics | New Lyrics | Artists: G | Gazette lyrics | Red lyrics

 

We have updated Gazette Red lyrics on Tuesday June 19, 2018. If you would like to submit any corrections to Red song lyrics, please use our contact form.

Gazette Red lyrics


phone left Send "Red" Ringtone to your Cellphone right

Gazette Red video

This content requires the Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Get Flash


phone left Send "Red" Ringtone to your Cellphone right
Anata no fukaku shio honto ni
Anata ga wo waku ra nakunaru
Aku ii tonaru, mienei kusari
Shiro ji teto wo wa mono miekara

Dakishimete uso wo, shiite temani
Oboreta kokoro kakuse nai
Kuchibiru ni shitsu mo anata no naze ni
Misete wake yuku, motorenai ume soro

Furi dashite ana no mo nakena
Kasano sase suri fu wakeru
Kubukuru shi no nako wa ii kara
Anata no to mateta

Aku ii tonaru, mienei kusari
Motometeru no wa, mo no miekara

Dakishimete uso wo, shiite temani
Oboreta kokoro kakuse nai
Kuchibiru ni shitsu mo anata no naze ni
Misete wake yuku, motorenai ume soro

Tai kimochi no koko mo ni unazu ki kawasu
Kaegachikan koto de matazu teii wa waraii aa usa

Aku ii tonaru, mienei kusari
Shiroji teto wo wa mono miekara

Subete ni uwari da, ano to sumo wo ra
Kuchi ii waki to arienda
Tachikara mono mo na do
Naito yuru no wa
Futari no aso wo, chigaeru wo
Dakishimete uso wo, shiite temani
Oboreta kokoro kakuse nai
Kuchibiru ni shitsu mo, anata no naze ni
Misete wake yuku, motorenai ume soro.
phone left Send "Red" Ringtone to your Cellphone right

  Other lyrics by Gazette
    Crucify Sorrow lyrics
    Crucify Sorrow (english) lyrics
    Hyena lyrics
    Juunanasai lyrics
    Last Bouquet lyrics
    Miseinen (english) lyrics
    Mob 136 Bars lyrics
    Psychedelic Heroine (japanese Version) lyrics
    Reila lyrics
    Shunsetsu No Koro lyrics
    The End lyrics
    Shiver lyrics
    Maggots lyrics
    Dripping Insanity lyrics
 

Copyright Burbler.com 2006-2012.
These Gazette Red lyrics are provided by the Burbler Lyrics team. If you found this page, you found what we believe is the correct Red lyrics. However, if you find any inacccuracies in Red lyrics, please let us know! We do everything in our musical power to provide the most accurate Gazette Red song lyrics.