Wo Ji De Wo Ai Guo lyrics

Lyrics
Lyrics New Lyrics Popular Lyrics Song Meanings Submit Contact Us Partners Logout MY ACCOUNT
     Lyrics | New Lyrics | Artists: P | Peter Ho lyrics | Wo Ji De Wo Ai Guo lyrics

 

We have updated Peter Ho Wo Ji De Wo Ai Guo lyrics on Wednesday June 20, 2018. If you would like to submit any corrections to Wo Ji De Wo Ai Guo song lyrics, please use our contact form.

Peter Ho Wo Ji De Wo Ai Guo lyrics


phone left Send "Wo Ji De Wo Ai Guo" Ringtone to your Cellphone right

Peter Ho Wo Ji De Wo Ai Guo video

This content requires the Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Get Flash


phone left Send "Wo Ji De Wo Ai Guo" Ringtone to your Cellphone right
Dian tai you ren dian bo
Bo wo ji de wo ai guo
Hou shi jing li de wo chen mo hua bu duo
Mu song ni xia che shang lou
Jin wo de lei xi piao bo
Ni de lian yi shan er guo
Zhi dao yi xie xian suo
Zai zhe ge shi ke wo ren zhu mei you wen chu gou

Wo ji de wo ai guo
Yao bu hui na xie kuai le
Pa qing xu shi kong zhe
Pa wo lei liu cheng he
Pa ni suo you xie shi mian qiang bu de

Wo ji de wo ai guo ye dong le
Ni gan qing shang de zhuan zhe
Lei shi tou le zhi he
Ai ban bo le yan se
Er wo de xin bei si lie ban la che
Yi jing nan yi yu he

Ni shuo zhi shi peng you
Wo pei he de hen nan guo
Ni yan shen zai shan duo
Zai zhe ge shi ke
Hai you shen me ni mei shuo
Ni di tou ca zhi jia you
Shu zhe ying hua you ji duo
Hua mian gan hen wen rou
Wo que xin shuan zhe
Ni ji ci chen mo bing leng dui wo

Wo ji de wo ai guo
Yao bu hui na xie kuai le
Pa qing xu shi kong zhe
Pa wo lei liu cheng he
Pa ni suo you xie shi mian qiang bu de

Wo ji de wo hen guo ye feng le
Kai she zi yan zi yu zhe
Lei shi tou le zhi he
Ai ban bo le yan se
Er wo de xin bei si lie ban la che

Wo ji de wo ai guo
Yao bu hui na xie kuai le
Pa qing xu shi kong zhe
Pa wo lei liu cheng he
Pa ni suo you xie shi mian qiang bu de
Yi jing nan yi yu he
phone left Send "Wo Ji De Wo Ai Guo" Ringtone to your Cellphone right

  Other lyrics by Peter Ho
 

Copyright Burbler.com 2006-2012.
These Peter Ho Wo Ji De Wo Ai Guo lyrics are provided by the Burbler Lyrics team. If you found this page, you found what we believe is the correct Wo Ji De Wo Ai Guo lyrics. However, if you find any inacccuracies in Wo Ji De Wo Ai Guo lyrics, please let us know! We do everything in our musical power to provide the most accurate Peter Ho Wo Ji De Wo Ai Guo song lyrics.